වැලි­බල් ෆිනෑන්ස් ඇඹි­ලි­පි­ටිය සහ හලා­වත ශාඛා නවී­ක­ර­ණය වෙයි | සිළුමිණ

වැලි­බල් ෆිනෑන්ස් ඇඹි­ලි­පි­ටිය සහ හලා­වත ශාඛා නවී­ක­ර­ණය වෙයි

වැලි­බල් ෆිනෑන්ස් ආය­ත­නය සතු ගොඩ­නැ­ගිලි දෙකක පිහිටා තිබූ ශාඛා දෙකක් නව­තම පහ­සු­කම් රාශි­යක් සහි­තව නවී­ක­ර­ණය කර සුබ මොහො­තින් ගනු­දෙනු ආරම්භ කරනු ලැබීය.

ඒ නව නග­රය පාරේ අංක 103 හි පැවති ඇඹි­ලි­පි­ටිය ශාඛා පරි­ශ්‍රය සහ කුරු­ණෑ­ගල පාරේ අංක 84 හි පැවති හලා­වත ශාඛා පරි­ශ්‍රය යි.

“පසු­ගිය කාලය තුළදී ඇඹි­ලි­පි­ටිය සහ හලා­වත ප්‍රදේශ වාසී අති විශාල පිරි­ස­කගේ මූල්‍ය අව­ශ්‍ය­තා­ව­න් රැස­කට ඉතා සාර්ථ­කව මෙන්ම ඔවුන්ට වඩාත් යෝග්‍ය වන ආකා­ර­යට විස­ඳුම් ලබා දීමට වැලි­බල් ෆිනෑන්ස් ආය­ත­න­යට හැකි වුණා. නවී­ක­ර­ණය කරන ලද ශාඛා තුළින් එය තව­දු­ර­ටත් පුළුල්ව හා වේග­වත්ව සිදු කිරී­මට අව­ස්ථාව උදා­වනු ඇති” බව වැලි­බල් ෆිනෑන්ස් කළ­ම­නා­කාර අධ්‍ය­ක්ෂ ජයන්ත රන්ග­මුව මහතා විවෘත කිරීමේ උත්ස­ව­ව­ලට එක්වෙ­මින් ප්‍රකාශ කර සිටි­යේය.

Comments