අසාධ්‍ය රෝගා­බා­ධ­ව­ලට AIA සුව දිරිය | සිළුමිණ

අසාධ්‍ය රෝගා­බා­ධ­ව­ලට AIA සුව දිරිය

අසාධ්‍ය රෝග­ය­කට මුහුණ දීමට ඔබට සිදු වුව­හොත්, එම­ගින් පැන නැගෙන ආර්ථික අස්ථා­වරභාව­යට ශක්ති­මත්ව මුහුණ දීමට හැකි­යාව ලබා­දෙන මෙම නව­තම ජීවිත රක්ෂණ විස­ඳු­මක් AIA රක්ෂණ සමා­ගම විසින් හඳුන්වා දී තිබේ. AIA සුව දිරිය ජීවිත රක්ෂණ සැල­සුම මගින් ‍මූල්‍ය­මය වශ­යෙන් සුර­ක්ෂිත කර­නවා පම­ණක් නොව යම් හෙය­කින් ඔබට මෙවන් අසාධ්‍ය රෝගී තත්ත්ව­ය­කට මුහුණ දීමට සිදු වුව­හොත් ආර්ථික අප­හ­සුතා පිළි­බඳ කර­දර නොවී රෝගී තත්ත්වය සුව අතට හරවා ගැනී­මට සිත් යොමු කර­මින් වඩාත් වටිනා ඔබේම ආද­ර­ණී­ය­යන් සම­ඟින් වැඩි කාල­යක් ගත කිරී­මට හැකි­යාව උදා­කර දෙයි.

උදා­හ­ර­ණ­යක් ලෙස “සුව­පත් වීමේ ප්‍රති­ලා­භය” (Recovery Benefit) එනම් අසාධ්‍ය රෝගී තත්ත්ව­ය­කට මුහුණ දී නැවත යථා තත්ත්ව­යට පත්වීමේ කාලය අත­ර­තුර ඔබට ඇති­විය හැකි අන­පේ­ක්ෂිත විය­දම් පියවා ගැනීම සඳහා මාසික ගෙවී­මක් ලෙස ලබා­දෙන ප්‍රති­ලා­භ­යකි. එමෙන්ම “වාරික නොගෙ­වීමේ ප්‍රති­ලා­භය” (Premium Waiver Benefit) අසාධ්‍ය රෝග­ය­කට මුහුණ දීමට සිදු වුව­හොත් ඔබට කිසිම මූල්‍ය­මය ගැට­ලු­ව­කට මුහුණ නොදී නැවත යථා තත්ත්ව­යට පත්වී­මට සිත යොමු­කර සිටී­ම­ටත්, රක්ෂණ කාල සීමාව අව­සා­නය දක්වා වාරික නොගෙවා සිටී­ම­ටත් මෙම ප්‍රති­ලා­භය ඔස්සේ හැකි­යාව ලැබේ. එමෙන්ම ඔප්පු කාල සීමාව ඇතු­ළත ඔබ කිසි­යම් ආකා­ර­යක හිමි­කම් පෑමක් සිදු කර නැති­නම් ඔබට “හිමි­කම් නොපෑමේ ප්‍රති­ලා­භය” (No Claim Benefit) ලබා­ගත හැකි අතර එම­ගින් ඔබගේ ප්‍රති­ලාභ වටි­නා­කම වැඩි­වනු ඇත.

එමෙන්ම AIA රක්ෂණ සමා­ගම විසින් මේ වසරේ අලෙවි කරන සෑම රක්ෂණ ඔප්පු­වක් සඳ­හාම රු. 100/- මුද­ලක් ශ්‍රී ලංකා පිළිකා සංග­ම­යට පරි­ත්‍යාග කිරී­මට ද පොරොන්දු වී සිටියි.

Comments