රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු මුද්‍රණ

අත්තිඩියේ පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ මුද්‍රණ සමාගමකට ඇබෑර්තු ඇත. SORSZ,​ SORDZ,​ සහයක මයින්ඩර්වරු,​ අත්උදව්කරුවන් අවශ්‍ය වේ. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක. 077-6933605,​ 011-2737289,​ 144/​B/​6,​ අත්තිඩිය පාර,​ දෙහිවල.
015647

ඇබෑර්තු ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

වයස 30 ත් 45 ත් අතර පළපුරුදු සාම්පල් ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරවන්නියන් සහ ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකළ හැකි සුපවයිසර්වරියන් අවශ්‍යයි. රත්මලාන අවට විශේෂයි. දු.ක. 0777370511,​ 0777315992
015528

ඇබෑර්තු - රියදුරු

කොළඹ ආයතනයකට රියදුුරෙකු අවශ්‍යයි. *නවාතැන් පහසුකම් පමණක් සැපයේ. * වයස අවුරුදු 50 - 60 අතර විය යුතුයි,​ * වැටුප 28,​000/​= ත් 30,​000/​= අතර වේ. * වෑන් සහ කුඩා ලොරි සඳහා රියදුරු බලපත්‍රය අවශ්‍ය වේ. අමතන්න. 0773516618,​ 0112587441
016265

ඇබෑර්තු - විවිධ

Post of Male Sales Cordinator /​ Documentation Executive - අවශ්‍යයි ඉහත තනතුර සඳහා කිරිබත්ගොඩ පිහිටි කාර්යාලයකට,​ වයස අවුරුදු 25 ට වැඩි පිරිමි වැටුප සහ දීමනාව 45,​000/​= සුදුසුකම් * Maths & English /​ B Grade සමග O/​L සමත්. Internet,​ Email & MS Office දැනුම හා පළපුරුද්ද * අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක වැඩ කිරීමේ පළපුරුද්ද. අයදුම්පත w​h​i​t​e​l​o​t​u​s​g​e​n​e​r​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත යොමු කරන්න.
015344

Comments