රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

 Toyota - DX 1987 1200 - CC 15 ශ්‍රී xxxx A/​C - 4 WD Rs. 5/​80 Laks. TP 071-6250002,​ TP 0718269358 නිට්ටඹුව 3 වෙනි අයිතිකරු.
015468

Comments