මාතර - හම්බ­න්තොට අධි­වේ­ගය අද ජනතා අයි­ති­යට | සිළුමිණ

මාතර - හම්බ­න්තොට අධි­වේ­ගය අද ජනතා අයි­ති­යට

ක්ෂිණ අධි­වේගී මාර්ගය හම්බ­න්තොට දක්වා ජන­තා­වට පවරා දීම අද (23) පස්වරු 3.00ට මාතර ගොඩ­ගම පිවි­සුම අස­ලදී සිදු කෙරේ. ඒ නිමි­ත්තෙන් පව­ත්වනු ලබන විශේෂ උත්ස­වය පස්වරු 4.00ට බර­ව­කු­ඹුක (වැටිය) පිවි­සුම අස­ලදී සිදු කෙර්.

මාර්ගය ජන­තා­වට පවරා දීම සිදු කෙරෙන්නේ ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ හා අග්‍රා­මාත්‍ය මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහ­ත්ව­රුන්ගේ අතිනි. මේ මාර්ගය විවෘත කිරී­මත් සමඟ කොළඹ සිට හම්බ­න්තොට දක්වා පැය 2 ½කින් ගමන් කළ හැකිය. එසේම කත­ර­ගම දක්වාම පැය 3 ½කින් ගමන් කළ හැකි වනු ඇත.

Comments