මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

ගාල්ල බොදු ගොවි අවු. 36 කොළඹ වරායේ (Crane Operator) කඩවසම් කොළඹට නුදුරින් ගෙයක් හා වාහනයක් හිමි පුතුට උගත් රූමත් මනාලියක් සොයයි. 0112893272,​ e​m​a​i​l​-​m​a​r​i​n​e​.​k​a​l​u​m​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G142272

ජපානයේ පදිංචි බොදු ගොවි පරිගණක සිස්ටම් ඉංජිනේරු උස 5' 9'' සුදු සිහින් සිරුර ලස්සන පුතුට අවුරුදු 38,​ ලාබාල පෙනුමැති 7 වැනි කොටුව රවි,​ බුද,​ කුජ හඳහනට ගැලපෙන ලස්සන සුදු අවුරුදු 32 ට අඩු නිහතමානී,​ ගුණගරුක,​ ජපානයේ පදිංචියට කැමති දියණියකටයි මේ ආරාධනය. දෙමාපිය කැමැත්තෙන් හඳහන එවන්න. දුරකථනය 0112578876 සවස 5 න් පසු සහ උදේ 7.30 ට කලින්.
G142228

බොදු ගොවි කොළඹ පදිංචි වයස 25,​ උස 5' 7'' තලෙළු ගුවන් හමුදාවේ සේවයේ නියුතු (ක්‍රීඩක) මගේ පුතුට සුදුසු විවාහයක් සොයමි. දු.ක. 0112365720.
G142233

වෛද්‍ය 30 5' 11'' ගොවි/​ බොදු 26 ට අඩු මනාලියක් දෙමව්පියන් විසින් සොයනු ලැබේ. p​r​e​e​t​h​i​j​5​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G142051

Comments