දේශීය ග්‍රැෆීන් කර්මා­න්තයේ නව අවස්ථා | සිළුමිණ

දේශීය ග්‍රැෆීන් කර්මා­න්තයේ නව අවස්ථා

LOLC සමූ­හය සහ ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආය­ත­නය අතර හවුල් ව්‍යාපා­ර­යක් වන සිලෝන් ග්‍රැෆීන් ටෙක්නො­ල­ජීස් (CGT), ශ්‍රී ලංකාලේ ප්‍රථම ග්‍රැෆීන් සහ සංකීර්ණ විද්‍යා­ත්මක ද්‍රව්‍ය නිෂ්පා­දන සමා­ග­මයි. නැනෝ තාක්ෂණ ආය­ත­නය හා එක්ව සිලෝන් ග්‍රැෆීන් ටෙක්නො­ල­ජීස් විසින් තිර­සාර මිනි­රන් පිරි­ප­හදු ක්‍රියා­ව­ලි­යක් සකස් කරයි. එම­ඟින් දේශීය මිනි­රන් යොදා­ගෙන ග්‍රැෆීන් අඩු විය­ද­ම­කින් නිප­ද­විය හැකි වේ. 2018 වස­රේදී ශ්‍රී ලංකාලේ මිනි­රන් මෙට්‍රික් ටොන් එක­කට ලැබුණු මිල ඇම­රි­කානු ඩොලර් 2300 කි. CGT මගින් වර්ත­මා­නයේ වස­ර­කට ග්‍රැෆීන් ඔක්ස­යිඩ් ටොන් 6ක් සහ

ඔක්සි­හ­ර­ණය කරන ලද ග්‍රැෆීන් ඔක්ස­යිඩ් ටොන් 3.2 ක් නිෂ්පා­ද­නය කරයි. නිෂ්පා­ද­නා­ගා­රය බල­ගැ­න්වීම මේ වන විට සිදු වෙමින් පව­තින අතර, එය 2020 මැයි මාසයේ අව­සන් වේ.

ග්‍රැෆීන් දිය­ම­න්ති­ව­ලට වඩා ශක්ති­මත් වන අතර, හොඳම වානේ වලට වඩා 100 ගුණ­ය­කින් ශක්ති­මත් වේ. ග්‍රැෆීන් ශක්ති­මත් මෙන්ම නම්‍ය­ශීලී සහ විනි­වි­ද­භා­ව­ය­කින් යුක්ත වේ. එය ඉතා කුඩා අව­කා­ශ­යක විශාල විදු­ලි­යක් සන්න­ය­නය කරන අතර සුපිරි වේග­යක් සහිත පරි­ග­ණක සහ ට්‍රාන්සි­ස්ටර සංව­ර්ධ­නය සදහා යොදා ගනී.

අපගේ තාක්ෂ­ණය සහ විශේ­ෂ­ඥ­තාව ප්‍රව­ර්ධ­නය කිරී­මට සහ බෙදා­හදා ගැනී­මට CGT ලොව පුරා විවිධ තාක්ෂ­ණික සමුළු සහ ප්‍රද­ර්ශන රැස­කට සහ­භාගි වී ඇත.

Comments