සාම විනි­සුරු පදවි ලබයි | සිළුමිණ

සාම විනි­සුරු පදවි ලබයි

බාඳු­රා­ගොඩ, රස්ස­පාන, අංක 62 නිවසේ පදිංචි ගුණ­රත්න අදි­කාරි මුදි­ය­න්සේ­ලාගේ බුද්ධික තරංග ගුණ­රත්න මහතා මුළු දිව­යි­න­ටම සාම විනි­සු­රු­ව­ර­යකු ලෙස දිසා විනි­සුරු, මහේ­ස්ත්‍රාත් කේසර සී.ඒ. සම­ර­දි­වා­කර මහතා ඉදි­රියේ ඉකුත් දා දිවු­රුම් දෙන ලදී. ඒ මහතා රස්ස­පාන ග්‍රාම සංව­ර්ධන සමි­තියේ ලේකම් වශ­යෙන් ද, උදාර ගොවි සංවි­ධා­නයේ සභා­පති වශ­යෙන් ද, ප්‍රජා පොලිස් ඒක­කයේ උප සභා­පති වශ­යෙන් ද, රස්ස­පාන/ බල­ගල්ල නන්දා­රාම විහා­රස්ථ දායක සභාවේ භාණ්ඩා­ගා­රික වශ­යෙන් ද කට­යුතු කරයි.

Comments