ඉඩම් පැව­රුම් බද්ද 50% කින් අඩු කිරී­මට සැල­සුම් | සිළුමිණ

ඉඩම් පැව­රුම් බද්ද 50% කින් අඩු කිරී­මට සැල­සුම්

ඩම් පැව­රී­මේදී අය කරන බදු 50% කින් අඩු කිරී­මට අදාළ කැබි­නට් පත්‍රි­කා­වක් ඉදි­රි­පත් කරන බවත් අන­ව­සර ගොඩ­කි­රී­ම්ව­ලට විරු­ද්ධව ඉඩම් පනත අනුව කට­යුතු කරන බවත් පරි­සර හා වන­ජීවී සම්පත්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංව­ර්ධන අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍ර­සේන මහතා පව­සයි.

ඒ පිළි­බඳ පන­තක් කැබි­නට් මණ්ඩ­ල­යට ඉදි­රි­පත් කර මෙම සහ­නය ජන­තා­වට ලබන මස මුල සිට ලබා­දී­මට කට­යුතු කරන බව ඔහු කීවේය.

 

Comments