අලුතෙන් හිතන සිළුමිණ කියවන්න | සිළුමිණ

අලුතෙන් හිතන සිළුමිණ කියවන්න

අලුතෙන් හිතන සිළුමිණ කියවන්න

ප්‍රේමාවතී මනම්පේරි ඝාතනය මුල්වරට රටට හෙළි කළ ඇත්ත පුවත්පතේ වාර්තාකරු වසර 49කට පසු කරන හෙළිදරව්ව‍

පිරිසිදු වතුර ඉල්ලා අඬන විල්ගමුවට වතුර ටැංකියක් වෙනුවට මුරකරුවෙක්

ත්‍රීවීල් රස්සාවේ අයිතීන් වෙනුවෙන් රියැදුරන් කරන අරගලය

විජය කුමාරතුංග 32වැනි ගුණසමරුවට පිටු 16ක විශේෂ සමරු කලාපයක්

Comments