1990 ගිලන් රථයක් කහ­තු­ඩු­වට දෙන්න | සිළුමිණ

1990 ගිලන් රථයක් කහ­තු­ඩු­වට දෙන්න

හෝමා­ගම මැති­ව­රණ කොට්ඨා­සයේ පිහිටා ඇති කහ­තු­ඩුව නග­රය ආශ්‍රි­තව ග්‍රාම නිල­ධාරී වසම් 25ක් 30ක් පමණ පවතී. මේ ජන­තා­වට සහ­න­යක් සැලැ­සීම පිණිස 1990 ගිල­න්ර­ථ­යක් කහ­තු­ඩුව පොලිසියට ලබා දෙන ලෙස කාරු­ණි­කව ඉල්ලා සිටිමි.

දැනට මෙම ප්‍රදේ­ශයේ හදිසි අබා­ධිත රෝගීන් රැගෙන යෑම පිණිස 1990 ගිල­න්ර­ථ­යක් පැමි­ණෙන්නේ පිළි­ය­න්දල සිටය. කිලෝ­මී­ටර් දහ­යක් පමණ දුර ගෙවා මෙම ගිල­න්ර­ථය කහ­තු­ඩුව, වෙනි­වැ­ල්කොළ, දිය­කඩ, පාල­ගම, අම්බ­ල­න්ගොඩ, සිය­ඹ­ලා­ගොඩ, සිද්ධ­මුල්ල වැනි ප්‍රෙද්ශ­ව­ලට පැමි­ණෙන විට අඩුම ගණනේ විනාඩි 15ක් වත් ගත වේ. එවිට හදිසි ආබා­ධිත රෝගීන් මිය­ගිය අවස්ථා ද ඇත.

මෙයට සහ­න­යක් ලබා දීමට හැකි එකම වික­ල්පය වන්නේ කහ­තු­ඩුව පොලිස් ස්ථාන­යට 1990 ගිලන් රථ­යක් ලබා­දීම පමණි. පසු­ගිය වසර පහ - දහය තුළ කහ­තු­ඩුව ප්‍රදේ­ශයේ ජන­ග­හ­නය විශාල වශ­යෙන් වැඩි­වීම නිසා මෙවැනි ගිලන් රථ­යක අව­ශ්‍ය­තා­වය තවත් වැඩි වී ඇත.

1980වෙන් පමණ පසු කහ­තු­ඩුව ප්‍රදේ­ශයේ ඇති උප­තැ­පැල් කාර්යා­ලය වස­රින් වසර එක් එක් ස්ථාන­වල කුලී පද­නම මත පව­ත්වා­ගෙන යනු ලැබේ. එනිසා විශ්‍රාම වැටුප් හා වැඩි­හිටි දීමනා ලබා ගන්නට එන ජන­තාව මහත් අප­හ­සු­තා­වට ලක්ව ඇත. එබැ­වින් කහ­තු­ඩු­වට ස්ථීර තැපැල් කාර්යා­ල­යක් ලබා දෙන ලෙස ද ඉල්ලා සිටිමු.

රන්දිමා අබේ­සිංහ - කහ­තු­ඩුව

Comments