මගේ අම්මා | සිළුමිණ

මගේ අම්මා

ලෙඩ වූ විට මා ළඟ ඉන්නේ
මා සනසා ආද­රය පාන්නේ
දවස පුරා වෙහෙසි වැඩ කරන්නේ
අප වෙනු­වෙනි අම්මා දිවි ගෙවන්නේ..
යහ මඟ යවන්න ඔව­දන් දෙන්නේ
හොඳ ගුණ දම් මට කියලා දෙන්නේ
අම්මා වාගේ වෙන­කෙකු නැනේ
මට හැමදා ආදරේ වෙන්නේ...
උප­දින හැම භව­යක අම්මේ
වේවා ඔබ මගේ ආදර අම්මේ
මගේ ආයු­ෂ අර­ගෙන අම්මේ
නිදු­කින් සිටීවා ඔබ මගෙ අම්මේ

ෂෙනෝෂි මෙන්ඩිස්
7 ශ්‍රේණිය ‘බී’,
ශාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්‍යා­ලය ,
වත්තල

Comments