හම්බ­න්තො­ටට අධි­තා­ක්ෂණ සර­ස­වි­යක් | Page 2 | සිළුමිණ

හම්බ­න්තො­ටට අධි­තා­ක්ෂණ සර­ස­වි­යක්

 

ම්බ­න්තොට සූරි­ය­වැව ඉදි කර ඇති තොර­තුරු තාක්ෂණ උද්‍යා­නය උප­යෝගි කර­ග­නි­මින් නව අධි­තා­ක්ෂ­ණික විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යක් ඉදි කරන බව උසස් අධ්‍යා­පන, තාක්ෂණ හා නවෝ­ත්පා­දන, තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා පැව­සීය.

දැනට දකුණු පළා­ත­ටම තිබෙන්නේ රුහුණු විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලය පම­ණක් බවත්, මෙය ආරම්භ කිරී­මෙන් නව විෂය පථ­යක් කරා සර­සවි දොරටු විවෘත වන බවත් ඇමැ­ති­ව­රයා ප්‍රකාශ කළේය. තොර­තුරු තාක්ෂ­ණය, ඉංජි­නේරු තාක්ෂ­ණය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂ­ණය යන ප්‍රධාන විෂය ධාරා ඔස්සේ ඩිප්ලෝමා, උසස් ඩි‍ප්ලෝමා, උපා­ධිය සහ පශ්චාද් උපාධි ලබා දීමට හැකි අයු­රින් මෙය සකස් කරන බවද ඔහු සඳ­හන් කළේය.

Comments