ගුරුළුරාජ මලින් සැරසුණු නිල්ගල | සිළුමිණ

ගුරුළුරාජ මලින් සැරසුණු නිල්ගල

ඌව පළාත් පුෂ්පය වන ගුරුළුරාජ මල මේ දිනවල නිල්ගල ඖෂධීය වනයේ පිපී ඇතැයි වාර්තා තිබේ.

බිබිල නිල්ගල ඖෂධීය වනය මැද විශාල ගස් උඩ ගුරුළුරාජ පැළැටිය අඩවැඩියා ශාකයක් ලෙස සරුවට වැඩී මල් හටගෙන ඇත.

මෙම ගුරුළුරාජ පැළැටිය වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥපනත යටතේ ආරක්ෂිත ඉතා දුර්ලභ ගණයේ ඒක දේශීය උඩවැඩියා ශාකයකි.

මෙම ශාකයට ඉංග්‍රිසියෙන් foxtail orehid හා batticicaloa Orchid යන නමින් හදුන්වනු ලබයි.

සැම වසරකම නිල්ගල වනයේ මෙම පුෂ්පය ජනවාරි සිට අප්‍රේල් මාසවලදී විශාල ගස් උඩ දැක ගැනීමට හැකිය.

ආදිවාසීන් ඇතුලු දේශීය වෛද්‍යවරුන් ගුරුළුරාජ මල සර්ප විෂ,ඔළුවේ අමාරුව,බඩේ අමාරුව,සෙම,ඇදුම, වැනි රෝග සදහා අතීතයේ සිට ගන්නා ඖෂධයකි.

 

Comments