ආදරණීය ගමන් සගය, විවේකයක් අරන් යළි එන්න | සිළුමිණ

ආදරණීය ගමන් සගය, විවේකයක් අරන් යළි එන්න

ආදරණීය ගමන් සගය, විවේකයක් අරන් යළි එන්න.....

Comments