මහ කන්නය හැඩ කරන වෙල්ලස්සේ කිරි කොකුන් | සිළුමිණ

මහ කන්නය හැඩ කරන වෙල්ලස්සේ කිරි කොකුන්

(ඌව පළාත් සමූහ - ප්‍රසන්න පත්මසිරි)

වෙල්ලස්සට ආවේනික කිරි කොකුන් මේ දින වල බදුල්ල නගරය අවට කුඹුරුවලට පැමිණ සිටින බව ගොවීන් පවසයි.

බදුල්ල නගරය අවට කුඹුරු මහ කන්නය සදහා අස්වැද්දවීමත් සමග කිරිකොකුන් රැන් පිටින් පැමිණ දවස පුරා පණුවන් හා කෘමීන් ආහාරයට ගෙන රාත්‍රි කාලයේ සතුන් ප්‍රදේශයේ විශාල ගස් මත ලගින බවද ගොවීන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම කිරිකොකුන් වෙස්ලස්සේ ගෙවි බිම් වලට ආවේනික හා නිතර දැකිය හැකි වුනත් බදුල්ලට සතුන් ආගන්තුක බව මෙහි පවතින විශේෂත්වයයි.

 

 

 

Comments