ඩය­ලොග් ස්වර්ණ­ශක්ති දෙවන අදි­යර ඇර­ඹෙ­යි­ | සිළුමිණ

ඩය­ලොග් ස්වර්ණ­ශක්ති දෙවන අදි­යර ඇර­ඹෙ­යි­

ස­න්නි­වේ­දන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමු­ඛයා ලෙස ඩය­ලොග් අභි­ෂේක කිරී­මට නිබ­ඳ­වම කට­යුතු කරන දිරිය වෙළෙඳ මහත්ම මහ­ත්මීන්ට, සුබ අනා­ග­ත­ය­කට මග­පා­දන තවත් සුවි­ශේෂී වරප්‍ර­සාද රැසක් ”ඩය­ලොග් ස්වර්ණ­ශක්ති” වැඩ­ස­ට­හන් යටතේ නුදුරු අනා­ග­ත­යේදී හිමි­ක­ර­දී­මට කට­යුතු කර තිබේ.

ඩය­ලොග් ආසි­ආ­ටාහි සේවා, වසර ගණ­නා­වක් තිස්සේ පාරි­භෝ­ගි­ක­යන් අතර ප්‍රච­ලිත කිරී­මට සහ පුළුල් කිරී­මට දාය­කවූ වෙළෙඳ මහත්ම මහ­ත්මීන් ඇග­යෙන, “ඩය­ලොග් ස්වර්ණ­ශක්ති” වැඩ­ස­ට­හනේ දෙවන අදි­යරේ සමා­ර­ම්භය ඇල්පි­ටිය මහ­ජන ක්‍රීඩාං­ග­ණ­යේදී පසු­ගි­යදා සිදු විය. ඒ Dialog Mega Wasana Derana Attack Show ප්‍රසං­ග­යට සම­ගා­මී­වය.

 

Comments