කොළ­ඹට රැස් වූ අන්තරේ සිසුන්ව ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යාගේ නිය­ම­යෙන් ජනා­ධි­පති කාර්යා­ල­යට කැදවයි | සිළුමිණ

කොළ­ඹට රැස් වූ අන්තරේ සිසුන්ව ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යාගේ නිය­ම­යෙන් ජනා­ධි­පති කාර්යා­ල­යට කැදවයි

වෙනදා කොළ­ඹට එන සර­සවි සිසුන්ට ලැබෙන්නේ බැටන් ප්‍රහාර, කඳුළු ගෑස් හා ජල ප්‍රහා­රය. ඒ වෙනු­වට පසු­ගි­යදා කොළ­ඹට රැස් වූ අන්තරේ සිසුන් හට ජනා­ධි­පති කාර්යා­ල­යට කැඳවා නිල­ධා­රීන් හමු වී සාකච්ඡා කිරී­මට ඉඩ සැල­සිණි. ඒ ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යාගේ නිය­ම­යෙනි.      

Comments