සමා­ජ­යට එරෙහි ප්‍රච­ණ්ඩ­ත්වය අවම කිරීමට ජෝන් කීල්ස් 'Report for Support' | සිළුමිණ

සමා­ජ­යට එරෙහි ප්‍රච­ණ්ඩ­ත්වය අවම කිරීමට ජෝන් කීල්ස් 'Report for Support'

ජෝන් කීල්ස් සමූ­හයේ ආය­ත­නික සමාජ වග­කීම් ආය­ත­නය වන ජෝන් කීල්ස් පද­නම විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමා­ජ­භා­ව­යට එරෙහි ප්‍රච­ණ්ඩ­ත්වය මැඩ­ලීම සහ ඒ පිළි­බඳ මහ­ජ­න­තාව දැනු­වත් කිරීමේ වැඩ­ස­ට­හන් මාලා­වක් පසු­ගි­යදා සාර්ථ­කව නිමා කෙරිණි. කාන්තා­වන්ට එරෙහි හිංස­නය තුරන් කිරීමේ ජාත්‍ය­න්තර දිනය අලළා සිව්වන වතා­ව­ටත් සංවි­ධා­නය කෙරුණු මෙවර වැඩ­ස­ට­හනේ තේමාව ‘Report for Support’ විය. ශ්‍රී ලංකා පොලී­සි­යේද සහය ඇතුව එලි­ෆන්ට් හවුස් ෆැක්ට්‍රිස් , Hikka Tranz by Cinnamon, කීල්ස් ෆූඩ් ප්‍රඩක්ට්ස් සහ කීල්ස් සුපර් මාර්කට් ඇතුළු ජෝන් කීල්ස් සමූ­හයේ ව්‍යපාර කිහි­ප­යක සහය ඇතුව මෙවර වැඩ­ස­ට­හන ක්‍රියා­ත්මක කෙරිණි.

මෙවර වැඩ­ස­ට­හනේ ප්‍රධාන අර­මුණ වූයේ සිය සමා­ගම් සේව­ක­යන් අතර මෙන්ම බාහිර ප්‍රජාව අතර ප්‍රච­ණ්ඩ­ත්ව­යට ගොදුරු වූවන්ට සහාය දැක්වීම සඳහා ඇති විවිධ ක්‍රියා­මාර්ග පිළි­බඳ දැනු­ව­ත්භා­වය ඇති කිරී­මයි. මේ තුලින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමා­ජ­භා­වය මත පද­නම් වූ හිංස­නය වැළැ­ක්වීම සහ අවම කිරීම සඳහා වාර්තා කිරීමේ වැද­ග­ත්කම පිළි­බ­ඳව ප්‍රජාව දැනු­වත්ව ක්‍රියා කරන පරි­ස­ර­යක් නිර්මා­ණය කිරීම සිදු කරයි.

 

Comments