දංකො­ටුව පෝසි­ලේන් නව­තම ප්‍රද­ර්ශ­නා­ගා­රය One Galle Face Mall සංකීර්ණයේ | සිළුමිණ

දංකො­ටුව පෝසි­ලේන් නව­තම ප්‍රද­ර්ශ­නා­ගා­රය One Galle Face Mall සංකීර්ණයේ

උසස් සහ දැකු­ම්කළු පෝසි­ලේන් Tableware සඳහා කීර්ති­මත් නාම­ය­කට හිමි­කම් කියන දංකො­ටුව පෝසි­ලේන් සමා­ගම, සිය නවත ම ප්‍රද­ර්ශ­නා­ගා­රය කොළඹ One Galle Face Mall සාප්පු සංකී­ර්ණයේ තුන්වන මහලේ සාප්පු අංක 51 හි පසු­ගි­යදා විවෘත කළේය.

අති­ශය ජන­ප්‍රිය අයි­වරි නිෂ්පා­දන පෙළ ඇතුළු උසස් ම ප්‍රමි­ති­යෙන් යුතු ශ්‍රී ලාංකේය Tableware සහ තෑගී දීමට සුදුසු Giftware නිෂ්පා­දන රැසක් දංකො­ටුව පෝසි­ලේන් නවත ම ප්‍රද­ර්ශ­නා­ගා­ර­යෙන් මිලදී ගත හැකිය.

ඊට අම­ත­රව, පෝසි­ලේන් අලි-ඇතුන්, වාස් සහ ඵලක මෙන්ම ස්වර්ණා­භ­රණ පෙට්ටි, සිහි­ව­ටන, මෝස්‌තර ජෝගු ඇතුළු අතින් පින්තාරු කරන ලද පෝසි­ලේන් භාණ්ඩ රැසක් ද මෙහිදී දැක­බලාගත හැකිය.

ඒ අනුව, සුවි­ශේෂී ත්‍යාග­යක් පිරි­නැ­මී­මට හෝ සිය නිවසේ පරි­හ­ර­ණය සඳහා මිලදී ගැනී­මට හෝ අපේක්ෂා කරන පාරි­භෝ­ගි­ක­යන් හට මෙම ප්‍රද­ර්ශ­නා­ගා­රය කදිම තෝතැ­න්නක් වේ.

Comments