ඇට්ලස් සමා­ග­මෙන් ‘සිප්සවි’ නමින් ශිෂ්‍යා­ධාර වැඩ­ස­ට­හ­නක් | සිළුමිණ

ඇට්ලස් සමා­ග­මෙන් ‘සිප්සවි’ නමින් ශිෂ්‍යා­ධාර වැඩ­ස­ට­හ­නක්

ඇට්ලස් ඇක්සි­ලියා සමා­ගම සිය 60 වන සංව­ත්ස­රය වෙනු­වෙන් සිප්සවි නමින් විශේෂ ශිෂ්‍යා­ධාර වැඩ­ස­ට­හ­නක් ආරම්භ කිරී­මට පිය­වර ගෙන තිබේ. කාන්තා හා ළමා කට­යුතු සහ සමාජ ආර­ක්ෂණ අමා­ත්‍යං­ශයේ පරි­වාස හා ළමා­ර­ක්ෂක සේවා දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සමග එක්වී ක්‍රියා­වට නංවා ඇති මෙම වැඩ­ස­ට­හනේ අර­මුණ වන්නේ අඩු පහ­සු­කම් ලාභී පවු­ල්වල දරු­වන්ට අඛ­ණ්ඩව අධ්‍යා­ප­නය ලැබීමේ අව­ස්ථාව සලසා දීම ය. මේ සඳහා ගිවි­සුම් අත්සන් කිරීම පසු­ගි­යදා සිදු­කෙ­රුණු අතර එම අව­ස්ථා­වට ඇට්ලස් ඇක්සි­ලියා සමා­ගමේ කළ­ම­නා­ක­රණ අධ්‍යක්ෂ අසිත සම­ර­වීර මහතා සහ කාන්තා හා ළමා කට­යුතු සහ සමාජ ආර­ක්ෂණ අමා­ත්‍යං­ශයේ පරි­වාස හා ළමා­ර­ක්ෂක සේවා දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුවේ කොම­සා­රිස් චන්දිමා සිගේරා මහ­ත්මිය මෙන්ම කාන්තා හා ළමා කට­යුතු සහ සමාජ ආර­ක්ෂණ අමා­ත්‍යං­ශයේ අති­රේක ලේකම් නිල්මිණී හේරත් මහ­ත්මිය ද සහ­භාගී වූහ.

 

Comments