සෑම ගමක්ම හදන්න රු. ලක්ෂ 20ක් | සිළුමිණ

සෑම ගමක්ම හදන්න රු. ලක්ෂ 20ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ගම්මා­න­ය­කම සංව­ර්ධ­න­යට රුපි­යල් ලක්ෂ 20ක මුද­ලක් 2020 ජන­වාරි 31ට පෙර ලබා­දී­මට රජය පිය­වර ගෙන ඇතැයි පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීර­ක්කොඩි මහතා පැව­සීය.

ඊට අම­ත­රව තම ආසන බල ප්‍රදේශ කඩි­නම් සංව­ර්ධ­නය සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී­ව­ර­යකු‍ට රුපි­යල් ලක්ෂ 200ක් ලබා­දී­මට ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා උප­දෙස් දී ඇති බවද මන්ත්‍රී­ව­රයා කියා සිටි­යේය.


 

Comments