පාබළ මේලා 2019 වෙළෙඳ ප්‍රද­ර්ශ­නය සහ සැණ­කෙ­ළිය 27 - 28 හික්කඩුවේදී | සිළුමිණ

පාබළ මේලා 2019 වෙළෙඳ ප්‍රද­ර්ශ­නය සහ සැණ­කෙ­ළිය 27 - 28 හික්කඩුවේදී

ශ්‍රී ලංකා පාබළ හමුදා රෙජි­මේ­න්තුව සංවි­ධා­නය කරන පාබළ මේලා 2019 වෙළෙඳ ප්‍රද­ර්ශ­නය සහ සැණ­කෙ­ළිය මේ 27 - 28 දින­වල හික්ක­ඩුව මහ­ජන ‍ක්‍රීඩාංග­ණ­යේදී පැවැත්වේ.

එයින් ලැබෙන ආදා­යම දිවි පිදූ රණ­වි­රු­වන්ගේ පවු­ල්ව­ලට සහ ආබා­ධිත රණ­වි­රු­වන්ගේ සුබ­සා­ධන කට­යුතු සඳහා යෙදවේ.

ලොත­රැයි දිනුම් ඇදීම සැණ­කෙ­ළියේ අව­සන් දින (28) පැවැ­ත්වී­මට කට­යුතු යොදා ඇත. නොයෙ­කුත් විනෝ­දා­ත්මක අංග­ය­න්ගෙන් ප්‍රද­ර්ශන භූමිය විචි­ත්‍ර­වත් කිරී­මට කට­යුතු යොදා ඇති අතර, යුද හමුදා සරඹ සංද­ර්ශ­නය, කමාන්ඩෝ රෙජි­මේ­න්තුව විසින් ඉදි­රි­පත් කරනු ලබන සුනඛ සංද­ර්ශන, විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජි­නේරු භට පිරිස් විසින් ඉදි­රි­ප­ත්ක­රනු ලබන වාහන ගලවා නැවත සැක­සීමේ සංද­ර්ශ­නය සහ පොලිස් හේවා බළ­කාය විසින් ඉදි­රි­පත් කරනු ලබන යතුරු පැදි සංද­ර්ශ­නය ඇතුළු යුද හමුදා සංද­ර්ශන රැසක් එහිදී දැක බලා­ගත හැකිය. දිව­යිනේ සුප්‍ර­සිද්ධ ගායක ගායි­කා­වන් සහ­භාගි වන සංගීත ප්‍රසංග පැවැත්වේ.

 

Comments