ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩ­ල­යට රිදී සම්මා­න­යක් | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩ­ල­යට රිදී සම්මා­න­යක්

පසු­ගි­යදා (03දා) කොළඹ පැවැති වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන උළෙලේ දී ලාභ නොල­බන ආය­තන සහ රාජ්‍ය නොවන සංවි­ධාන අංශයේ රිදී සම්මා­නය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපා­රික ආය­ත­න­යක් වන ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩ­ල­යට පිරි­නැ­මිණි. 55 වැනි වතා­වට පැවැ­ත්වුණු මෙම සම්මාන උළෙල සංවි­ධා­නය කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර­ලත් ගණ­කා­ධි­කා­රී­ව­රුන්ගේ ආය­ත­න­යයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපා­රික අංශයේ විනි­වි­ද­භා­වය, වග­වීම, සමාජ වග­කීම සහ ආය­ත­නික පාල­නය ප්‍රව­ර්ධ­නය කරන තර­ග­කාරී උත්ස­ව­යක් ලෙස මේ තර­ගා­ව­ලිය ප්‍රක­ටය. 2006 වසරේ දී මෙම තර­ගා­ව­ලි­යට සහ­භාගී වූ ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩ­ල­යට වාර්ෂික වාර්තා සම්මා­නය හිමි විය. 2007 සිට මේ දක්වා කාලය ඇතු­ළත එම ආය­ත­න­යට වසර 8ක් රන් සම්මාන හිමි විය. එම ආය­ත­නයේ නියෝජ්‍ය මහා ලේකම් සහ මූල්‍ය පරි­පා­ලක අලීකී පෙරේරා මෙම සම්මා­නය භාර­ග­ත්තේය.

Comments