යමහා නව­තම කීබෝර්ඩ්ස් පෙළක් හඳුන්වා දෙයි | සිළුමිණ

යමහා නව­තම කීබෝර්ඩ්ස් පෙළක් හඳුන්වා දෙයි

වෘත්තීය සහ ආධු­නික සංගී­ත­වේ­දීන්ට ප්‍රමු­ඛ­තම සන්නා­ම­යක් වන යමහා වෙතින් නව­තම ඩිජි­ටල් කීබෝර්ඩ්ස් පෙළක් වෙළෙ­ඳ­ප­ළට හඳුන්වා දී ඇති බව නිවේ­ද­නය කර තිබේ.

PSR S කීබෝර්ඩ් පෙළ වෙනු­වට නව­තම යමහා PSR SX පෙළ හඳු­න්වාදී ඇති අතර PSR SX900 සහ PSR SX700 ඒ අතර ප්‍රමු­ඛ­තා­ව­යක් ගනියි.

සංගී­ත­වේ­දීන්ට අවශ්‍ය ඉහළ නාද රටා පහ­සු­වෙන් නිර්මා­ණය කිරීමේ හැකි­යාව එහි සතු සුවි­ශේෂී ලක්ෂ­ණ­යකි.

තවද සංගී­තය හදා­රන දරු­වන් වෙනු­වෙන්ම නව­තම PSSF30 සහ ‘Remie’ PSSE30 කීබෝර්ඩ්ස් පෙළ දැරිය හැකි මිලට හඳු­න්වාදී ඇති අතර, ඩිජි­ටල් ගීත පොතක්, ස්පීක­ර­යක් සහ හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක­කින්ද, සම­න්විත වේ. පහ­සු­වෙන් ගෙන යා හැකි ආකා­ර­යට කිලෝ 1.2ක පමණ බර­කින් සම­න්විත වන අතර 506mm x 54mmක ප්‍රමා­ණයේ ඇසු­රු­මක බහා ඇත.

Comments