රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු - නීතිය / පරිපාලන

අවශ්‍යයි - කොළඹ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ නීති කටයුතු ආයතනයක ලේකම් තනතුරු සඳහා පුරප්පාඩුවක් ඇත. ඔබගේ ජීවදත්ත,​ c​h​a​m​b​e​r​s​o​f​d​k​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත යොමු කරන්න. 071-8228516.
120082

ඇබෑර්තු - තොරතුරු තාක්ෂණය

Trainee Computer Operators /​ CAD Draughtsman (පුහුණු /​ නුපුහුණු) වහාම බඳවා ගැනීම සඳහා වත්තල පිහිටි ප්‍රසිද්ධ ආයතනයකට අවශ්‍ය කර ඇත. වැටුප් සාකච්ඡා කළ හැක. අයදුම් කරන්න‍. i​n​f​o​@​s​u​r​v​e​y​.​l​k​ 0763608787.
119830

ඇබෑර්තු - මුද්‍රණ

අත්තිඩියේ පිහිටි ප්‍රධාන පෙලේ මුද්‍රණ සමාගමකට ඇබෑර්තු ඇත. SORSZ,​ SORDZ මයින්ඩර්වරුන්,​ සහයක මයින්ඩර්වරුන්,​ අත් උදව්කරුවන් අවශ්‍ය වේ. වැටුප සහා දීමනාද ඇතුළුව (50,​000/​-,​ 40,​000/​-,​ 30,​000/​- පමණ උපයා ගත හැක. 0776933605,​ 0112737289. 144/​B/​6,​ අත්තිඩිය පාර,​ දෙහිවල. 
119821

ඇබෑර්තු - රියදුරු

රාජගිරියේ පිහිටි ආයතනයක රියදුරු ඇබෑර්තු ඇත. ස්ථිර රැකියාවක් වන අතර සියලු වරප්‍රසාද හිමිකම් ඇත. කොළඹ හා අවට පාරවල්වල ධාවන පළපුරුද්ද සහිත වයස 20 - 35 අතර අවම රු. 50,​000/​- ආදායමක් සහිතයි. විමසන්න. 0777-901836.
120046

ඇබෑර්තු - ගෘහසේවය

තිදෙනෙකු පමණක් සිටින නිවසක නැවතී වැඩට සිංහල /​ දෙමළ ගෘහ සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. වැටුප 20,​000/​- ඉහළ. 071-2475600.
119990

Comments