වරාය නග­රයේ අලුත් හැඩරුව | සිළුමිණ

වරාය නග­රයේ අලුත් හැඩරුව

මුහුද ගොඩ කර හදන පළමු නග­රය වන වරාය නග­රය ‘පෝර්ට් සිටි‘ සංව­ර්ධන කට­යුතු කඩි­න­මින්

මේ දින­වල ලහිලහියේ සිදු කෙරෙන අයුරු.

සේයා­රුව - සුලෝ­චන ගමගේ

Comments