ජනපති අණින් වාහන ගෙන්වීම නැව­තී­මෙන් ආණ්ඩු­වට කෝටි 1000ක ඉති­රි­යක් | සිළුමිණ

ජනපති අණින් වාහන ගෙන්වීම නැව­තී­මෙන් ආණ්ඩු­වට කෝටි 1000ක ඉති­රි­යක්

 

නා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ   නිය­මය පරිදි මැති ඇමැ­ති­ව­රුන්ට හා  රාජ්‍ය ආය­තන නිල­ධා­රීන් වෙනු­වෙන් අලු­තින් වාහන මිල දී ගැනීම නැවැ­ත්වීම නිසා වස­ර­කට රුපි­යල් මිලි­යන 10000ක පමණ මුද­ලක් ඉතිරි කරගැන්මට රජ­යට හැකි වන බව මේ වන විට හෙළිව තිබේ.

එම සියලු මුදල් ජන­තා­වට බදු සහන ලබා දීමට හා අනෙ­කුත් සේවා­වන් සදහා යෙද­වී­මට පිය­වර ගැනෙනු ඇත. ඇමැ­ති­ව­රුන්ට පම­ණක් වාහන මිලදී ගැනීම වෙනු­වෙන් 2016 හා 2017 වස­ර­වල මිලි­යන 3215ක පරි­පූ­රක ඇස්ත­මේන්තු ඉදි­රි­පත් කර ඇති අතර 2016 වස­රේදී පම­ණක් ඒ වෙනු­වෙන් රුපි­යල් මිලි­යන 1971ක් වැය කර ඇත. 2017 වස­රේදී ඒ වෙනු­වෙන් රුපි­යල් මිලි­යන 1244ක ඇස්ත­මේන්තු ඉදි­රි­පත් කර ඇත.

අමා­ත්‍යාංශ ලේක­ම්ව­රුන් හා අනෙ­කුත් නිල­ධා­රීන් වෙනු­වෙන්ද අනු­මත කර ගත් වාහන අනුව අති­වි­ශාල මුද­ලක් මේ වෙනු­වෙන් වැය කර ඇති අතර එම අධික විය­දම් සියල්ල ජනතා සේවය වෙනු­වෙන් වැය කර­න්නට ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා විසින් ගත් තීර­ණය නිසා 2020 වසර තුළදී පම­ණක් අති­රේ­කව මිලි­යන 10000කට අධික මුද­ලක් ඉතිරි කර ගන්නට හැකිව ඇත.

එරෙස්ම එම වාහන රක්ෂ­ණය කිරී­මට වැය කෙරෙන මිලි­යන 300කට අධික වූ මුදල්ද ඒ අනුව ජනතා සේව­යට යොදා ගැනෙනු ඇත.

Comments