ආප­දා­ව­ලට සහන දෙන්න‍ ලක්ෂ 350ක් | සිළුමිණ

ආප­දා­ව­ලට සහන දෙන්න‍ ලක්ෂ 350ක්

සු­ගිය දින­වල ඇති වූ ගංව­තුර අධික වැසි තත්ත්වය නිසා අව­තැන් වූ පුද්ග­ල­යන්ට සහන සැල­සී­මට රුපි­යල් මිලි­යන 35ක් පමණ ලබාදී ඇතැයි ආපදා සහන සේවා මධ්‍ය­ස්ථා­නයේ අධ්‍යක්ෂ චමින්ද පති­රාජ මහතා පව­සයි. සිකු­රාදා සවස වන­ විට පසු­ගිය ආපදා තත්ත්වය නිසා දිව­යිනේ පවුල් 13542කට අයත් පුද්ග­ල­‌ෙයා් 46000ක් පමණ පීඩා­වට පත්වී සිටි­යහ.

ඉන් වැඩිම පිරි­සක් ආප­දා­වට ලක් වී සිටියේ මඩ­ක­ලපු දිස්ත්‍රි­ක්කයේ ය. ඒ ප්‍රමා­ණය පුද්ග­ල­යන් 34000 කි. ආපදා තත්ත්වය නිසා නිවාස 750ක් පමණ හානි­යට ලක් වී ඇති බව ද ආපදා කළ­ම­නා­ක­රණ මධ්‍ය­ස්ථා­නය ප‍වසයි.

පව­තින වැසි සහිත තත්ත්වය හේතු­වෙන් ආප­දා­වට ලක් වී ඇති දිස්ත්‍රි­ක්ක­වල සාමාන්‍ය පෙළ විභා­ග­යට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා අවශ්‍ය පහ­සු­කම් කඩි­න­මින් සල­ස­න්නැයි ද තමන් අදාළ දිස්ත්‍රි­ක්ක­වල දිසා­ප­ති­ව­රුන්ට උප­දෙස් ලබා දුන් බවද කීවේය. මෙවන් තත්ත්ව­යක් යටතේ අදාළ දරු­වන්ට සාමාන්‍ය පෙළ විභා­ග­යට අව­හි­ර­ය­කින් තොරව මුහුණ දීමට හැකි වාතා­ව­ර­ණ­යක් සකස් කිරී­මට රජ­යක් වශ­යෙන් තමන් බැඳී සිටින බවත් ඇම­ති­ව­රයා අව­ධා­ර­ණය කළේය.

Comments