දේදු­න්නක් පායලා | සිළුමිණ

දේදු­න්නක් පායලා

නිල්පා­ටයි රතු­පා­ටයි 
හරි ලස්සන පාට ගොඩයි 
ආකාසේ අර බලන්න 
දේදුන්නක් පායලා.... 
ලොකු වැස්සක් ඉවර වුණා 
ආකාසේ එළිය වුණා 
දේදු­න්නක් පැයුවා 
හරි ලස්සන දේදු­නක්...

චනුල්යා ආවින්දි වික්‍ර­මා­රච්චි
8 ශ්‍රේණිය ‘බී‘,
විශාඛා බාලිකා විදු­හල,
සපු­ග­ස්කන්ද

Comments