සා.පෙළ හෙට සිට | සිළුමිණ

සා.පෙළ හෙට සිට

 

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභා­ගය හෙටින් (2 දා)ආරම්භ වෙයි. මෙවර අපේ­ක්ෂ­ක­යන් 717,008 ක සංඛ්‍යා­වක් විභා­ගය සඳහා පෙනී සිටින අතර පාසල් අය­දු­ම්ක­රු­වන් 433,050ක් ද පෞද්ග­ලික අය­දු­ම්ක­රු­වන් 283,958ක් මෙවර විභා­ග­යට පෙනී සිටී. ‍මධ්‍යස්ථාන 4,987ක් හා සම්බ­න්ධී­ක­රණ මධ්‍ය­ස්ථාන 541ක් ඒ සඳහා සූදා­නම් කර ඇත.

 

සියලු අය­දු­ම්ක­රු­ව­න්ගෙන් විභා­ගය ආරම්භ වීමට පැය භාග­ය­ක­ට­වත් පෙර විභාග මධ්‍ය­ස්ථා­න­යට පැමි­ණෙන ලෙස විභාග කොම­සා­රිස් ජන­රා­ල්ව­රයා ඉල්ලී­මක්ද කර ඇත. තම අන­න්‍ය­තා­වය තහ­වුරු කිරීම සඳහා ජාතික හැඳු­නු­ම්පත, වලංගු විදේශ ගමන් බල­ප­ත්‍රය හෝ රිය­දුරු බල­ප­ත්‍රය ඉදි­රි­පත් කළ යුතු අතර එසේ නොමැති අපේ­ක්ෂ­ක­යින් පුද්ග­ල­යන් ලියා­ප­දිංචි කිරීමේ කොම­සා­රිස් ජන­රා­ල්ව­රයා විසින් නිකුත් කරන ලද ඡායා­රූප සහිත පෞද්ග­ලික දත්ත පත්‍රි­කාව ඉදි­රි­පත් කළ හැකි බව විභාග දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සඳ­හන් කරයි.

Comments