පුංචි කුරුලු කූඩුව | සිළුමිණ

පුංචි කුරුලු කූඩුව

පුංචි කුරුලු කූඩුවේ 
කුරුලු පැටව් තුන් දෙනයි 
කීචි බීචි කීචි බිචි 
දවස තිස්සෙ කෑ ගසයි

කුරුලු අම්මා කෑම සොයයි
කුරුලු පියා පැටව් රකියි
අම්මා ආපු විගස හනික
කුරුලු පියා කෑම සොයයි

කුරුලු පැටව් ලොකු වෙලා
පිය­ඹන දින එළ­ඹිලා‍
කුරුලු මවු­පි­යන් දෙන්නා
පිය­ඹී­මට හුරු කරයි

නදිනි තාරිකා
7 ශ්‍රේණිය ‘එෆ්’,
බිය­ගම මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ලය,
බිය­ගම

Comments