මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ සිංහල කතෝලික ගොවි 31,​ එකම දියණිය 5' 1" උස රජයේ සමාගමක් වන රෝහලක කළමනාකරණ සහකාරිණිය ලෙස සේවය කරයි. මාලඹෙන් නිවසක් ඇතුළු දායාද සහිතයි. ආගම් කුල භේද නැත. කේන්ද්‍රය සහිතයි. ඊමේල් : r​u​c​k​p​e​r​e​r​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B138865

කොළඹ,​ ගොවි,​ බොදු,​ විශ්‍රාමික විධායක දෙමාපියන් විසින්,​ තමන්ගේ,​ 1986 ජුනි උපන්,​ CIMA,​ MBA සුදුසුකම්ලත්,​ කොළඹ ප්‍රමුඛ පෙළේ බහු ජාතික සමාගමක ගණකාධිකාරි ලෙස සේවය කරන දියණිය සඳහා වෘත්තීමය වශයෙන් සුදුසුකම්ලත් සහකරුවකු සොයයි. කොළඹ නිවසක් හා වෙනත් වටිනා වත්කම් ඇය සතුය. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍රය සමග පිළිතුරු එවන්න.
B138788

බස්නාහිර බොදු ගොවි ව්‍යාපාරික පවුලක පශ්චාත් උපාධිලාභී ඕස්ට්‍රේලියා ගණකාධිකරණ 1987 පෙබරවාරි,​ උස 5'3" පැහැපත් රූමත් වටිනා දායාද සහිත දියණියට දුසිරිතෙන් තොර 1983 සිට 1987 උපන් පුතෙකු දෙමාපියෝ සොයති. පාපී නොවන හඳහන පමණක් ලියන්න. විදේශ ගතවීමට කැමතයි. j​h​l​1​9​8​7​p​r​o​p​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B137868

Comments