ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ඔරුගොඩවත්ත ව. අඩි 3000 ගබඩා සංකීර්ණය,​ කාර්යාලය,​ තෙකලා විදුලිය,​ වාහන නැවතුම සමග 167/​14 අවිස්සාවේල්ල පාර. අමතන්න. 075-7492492.
110825

ගඩාවකට ප්‍රදර්ශනාගාරයට කාර්යාලයකට ග්‍රොසරියකට පහත මාලය කුලියට දෙනු ලැබේ. 283,​ පරණ කොට්ටාපාර,​ ඇඹුල්දෙනිය,​ නුගේගොඩ. 0112834119,​ 0770657345.
114025

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර විකිණීම

ABDICK ඕප්සෙට් A3 ඇමරිකන් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ලක්‍ෂ 2 1/​2 කට හෝ වැඩි ඉල්ලුමට විකිණීමට ඇත. අමතන්න. 0718-976789.
112805

Comments