රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

නිසාන් කාර් රථ විකිණිම

නිසාන් පල්සර් 1998/​2002 ඔටෝ /​ ඒසී ෆුල් ඔප්ෂන් පෙට්රල් වාහනය GX-6xxx,​ 3 වැනි අයිතිකරු කි.මී. 153000. රු. 1,​450,​000/​- හෝ ඉහළම ඉල්ලුමට. දුරකථනය. 0771275062.
114223  

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

CAX-8xxx 2017 වැගන් R ස්ටින්ග්‍රේ සුදු පැහැති පළමු අයිතිකරු රිවර්ස් කැමරා,​ DVD ලීසිං 68x40 අතට 12 යි. ලීසිං අවසන් කර 32.50. වැලිමඩ. ටෙලි. 0764477915.
115394 

වෑන් රථ විකිණීම

ටොයෝටා හොඳ තත්ත්වයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වායුසමනය කරන ලද වෑන් රථයක් විකිණීමට තිබේ. 59-xxxx. රු. 2,​850,​000/​-. 0773165004,​ 0773165085.
115450

Comments