සීඅ­යි­ඩීය ගැන විම­ර්ශ­න­යක් | Page 2 | සිළුමිණ

සීඅ­යි­ඩීය ගැන විම­ර්ශ­න­යක්

අප­රාධ පරී­ක්ෂණ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සම්බ­න්ධ­යෙන් විධි­මත් විම­ර්ශ­න­යක් පැවැ­ත්වී­මට ජාතික පොලිස් කොමි­සමේ අව­ධා­නය යොමුව තිබේ.

අප­රාධ පරී­ක්ෂණ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව විසින් පසු­ගිය කාලයේ පව­ත්වන ලද අප­රා­ධ­මය විම­ර්ශන සම්බ­න්ධ­යෙන් ගැටළු සහ­ගත තත්ව­යන් ඇති බවට ලැබී ඇති තොර­තුරු සහ පැමි­ණිලි රැසක් සැළ­කි­ල්ලට ගෙන එම පරී­ක්ෂ­ණය පැවැ­ත්වී­මට නිය­මි­තව ඇතැයි ජාතික පොලිස් කොමි­සමේ තොර­තුරු අනා­ව­ර­ණය කළේය.

ජාතික පොලිස් කොමි­සම ඉදි­රි­යේදී රැස්වී ඒ සම්බ­න්ධ­යෙන් තීන්දු­වක් ගෙන අවශ්‍ය පිය­වර ගැනී­මට වැඩ බලන පොලි­ස්ප­ති­ව­ර­යාව දැනු­වත් කිරී­මට පිය­වර ගන්නා බව කොමි­සමේ උසස් නිල­ධා­රි­යෙක් සද­හන් කළේය.

Comments