සිංහ­රාජ රක්ෂි­ත­යට දැඩි හානි | Page 2 | සිළුමිණ

සිංහ­රාජ රක්ෂි­ත­යට දැඩි හානි

යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම සිංහ­රා­ජ­වන රක්ෂි­තයේ හිමි­දිරි පෙදෙස දැඩි ලෙස හානි කර ඇතැයිවැසි­ව­නා­න්තර සුර­කින්නෝ සංවි­ධා­නය පව­සයි. එම සංවි­ධෘ­නය පව­සන්නේ

කොලොන්න ප්‍රාදේ­ශීය සභාව විසින් මේ ක්‍රියාව කර ඇති බවයි.සිංහ­රාජ වන රක්ෂි­තයේ සුවි­ශේෂි ස්ථාන­යක් සහ විශාල සංචා­රක ආක­ර්ෂ­ණ­යක් දිනා­ගෙන ඇති හිමි­දිරි පෙදෙස පිවි­සු­මෙහි රක්ෂි­තය තුල සිදුව ඇති වන විනා­ශය පිළි­බ­ඳව සැල­වී­මත් සමග වැසි­ව­නා­න්තර සුර­කින්නෝ සංවි­ධා­නය ඒ පිළි­බ­ඳව සොයා බලා වන සංර­ක්ෂණ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තු­වෙන් විම­සන විට ඔවුන් පැව­සුයේ මෙම මාර්ගය සංව­ර්ධ­නය කිරී­මට කොලොන්න ප්‍රාදේ­ශීය සභාව මගින් අව­සර ඉල්ලා ඇති බවත් ඒ අනුව රක්ෂි­තය තුල මාර්ගය සංව­ර්ධ­නය කිරීමේ ක්‍රියා­ව­ලිය වන­සං­ර­ක්ෂණ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුවේ පූර්ණ අධී­ක්ෂ­ණය යටතේ සිදු කිරී­මට අත්‍ය­වශ බවත්, විශාල යන්ත්‍ර යොදා නොග­න­මින් මිනිස් ශ්‍රමය පම­ණක් යොදා ගනි­මින් වනා­න්ත­ර­යට හානි නොවන අන්ද­මින් මෙම ක්‍රියා­ව­ලිය සිදු කිරී­මට අව­ශ්‍ය­පි­ය­වර ගන්නා ලෙස ප්‍රාදේ­ශීය සභාව දැනු­වත් කර ඇති බවය.

Comments