විදු­ල­කර පුන­රා­ව­ලෝ­කන 27 දා | සිළුමිණ

විදු­ල­කර පුන­රා­ව­ලෝ­කන 27 දා

‘විදු­ල­කර පුන­රා­ව­ලෝ­කන’ කැල­ණිය විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යීය 60 වැනි සංව­ත්ස­ර­යට සම­ගා­මීව පව­ත්වනු ලබන අධ්‍යා­පන ප්‍රද­ර්ශ­නය විවෘත කිරීම 27 වැනි දින පෙ.ව. 10.00 ට විශ්ව­වි­ද්‍යාල පරි­ශ්‍ර­යේදී සිදුවේ.

කැල­ණිය විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ කුල­පති ස්වාමීන් වහන්සේ, සබ­ර­ග­මුව විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ කුල­පති ස්වාමීන් වහන්සේ, කැල­ණිය රජ­මහා විහා­රයේ විහා­රා­ධි­පති ස්වාමීන් වහන්සේ, කැල­ණිය විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ උප­කු­ල­ප­ති­තුමා ඇතුළු සම්භා­ව­නීය අමු­ත්තන් රැසක් මෙම සමා­ර­ම්භක අව­ස්ථා­වට සහ­භාගි වීමට නිය­මිත ය.

නොවැ­ම්බර් මස 27, 28 සහ 29 තෙදින පුරා පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා ප්‍රද­ර්ශ­නය විවෘ­තය.

Comments