බර්න­දෙත් මේලා සැණ­කෙ­ළිය 27 දා සිට | සිළුමිණ

බර්න­දෙත් මේලා සැණ­කෙ­ළිය 27 දා සිට

පොල්ග­හ­වෙල කු /ශාන්ත බර්න­දෙත් ආදර්ශ මහා විද්‍යා­ලයේ ‘බර්න­දෙත් මේලා 2019’ දෙවෙනි වර­ටත් ගුරු­දෙ­ණියේ පඤ්ඤා­කිත්ති හිමිගේ අනු­ශා­ස­ක­ත්ව­යෙන් හා ආදි ශිෂ්‍ය සංග­මයේ සංවි­ධා­න­යෙන් මේ 27 සිට 1වැනිදා දක්වා පොල්ග­හ­වෙල මහ­ජන ක්‍රීඩාං­ග­ණ­යේදී පැවැත් වේ.

Comments