ගමට රැකියා දෙන්න ජන­ප­ති­ගෙන් නව වැඩපිළි­වෙ­ළක් | සිළුමිණ

ගමට රැකියා දෙන්න ජන­ප­ති­ගෙන් නව වැඩපිළි­වෙ­ළක්

සුසංයෝගය
සුසංයෝගය

 

රාජ්‍ය අංශයේ සියලු රැකියා ලබා දීමේ විධි­මත් වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ආරම්භ කිරී­මට ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා තීර­ණය කර ඇත. ඒ අනුව එක් එක් ප්‍රදේ­ශ­වල රැකියා ලබා දීමේදී අඩු ආදා­යම් ලාභීන්ට සුදු­සු­කම් මත ප්‍රමු­ඛ­ත්­වය දැක්වීම­ටද ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා තීර­ණය කර ඇත.

ඉහළ අධ්‍යා­පන සුදු­සු­කම් සපුරා ඇති අය සාමාන්‍ය රැකි­යා­ව­ලට පත් කිරීම මඟින් එම රාජ­කා­රිය ඔවු­න්ගෙන් නිසි­යා­කා­රව ඉටු නොවන බවත් ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා විසින් පෙන්වා දී ඇත.

එසේම විශේෂ නිපු­ණ­ත්ව­යක් අවශ්‍ය නැති රැකියා ඇබෑර්තු සිය­ලු මැති ඇමැ­ති­ව­රුන්ට බෙදී යන ආකා­ර­යට ලබා දීමේ ක්‍රම­යක්ද ඇරැ­ඹී­මට ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා සැල­සුම් කර තිබේ.

යම් පුර­ප්පා­ඩු­වක් ඇති වූ විට අදාළ ඇමැ­ති­ව­ර­යාගේ ආස­නයේ ජන­තා­වට පම­ණක් රැකියා ලබා දෙනවා වෙනු­වට සිය­ලු මැති ඇමැ­ති­ව­රුන්ට එම රැකියා බෙදී යන පරිදි රැකියා අවස්ථා ලබා දීමට කට­යුතු කෙරෙනු ඇත.

පළා­ත්වල ඇති පුර­ප්පාඩු ජනා­ධි­පති ලේකම් කාර්යා­ල­යට දැනුම් දීම මඟින් සෑම මන්ත්‍රී­ව­ර­ය­කු­ටම තම ප්‍රදේ­ශ­වාසී ජන­තා­වට ඒ හරහා සෙත සැල­සිය හැකි බව ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යාගේ විශ්වා­සය වී ඇත.

Comments