ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් ආසි­යාවේ විශි­ෂ්ට­තම සේවා­යෝ­ජක සන්නාම 100 අත­රට | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් ආසි­යාවේ විශි­ෂ්ට­තම සේවා­යෝ­ජක සන්නාම 100 අත­රට

ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් සමා­ගම ආසි­යාවේ විශි­ෂ්ට­තම සේවා­යෝ­ජක සන්නාම 100 ඇග­යීම සඳහා පැවති  ආසි­යාවේ විශි­ෂ්ට­තම සේවා­යෝ­ජක සන්නාම 2019 සම්මාන උළෙ­ලේදී ඇග­යී­මට පාත්‍ර විය. මෙම සම්මාන උලෙළ සිංග­ප්පු­රු­වේදී පැවතී අතර ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් සමා­ගම නියෝ­ජ­නය කර­මින් එහි සමු­හයේ සභා­පති පී .ජී .කුමා­ර­සිංහ සිරි­සේන මහතා අදාල සම්මා­නය ලබා ගන්නා ලදී.

Comments