මයික්‍රෝ කාර් සමා­ගම HNBGI සමඟ ප්‍රවර්ධන ගිවිසුමක | සිළුමිණ

මයික්‍රෝ කාර් සමා­ගම HNBGI සමඟ ප්‍රවර්ධන ගිවිසුමක

HNB ඇෂු­ව­රන්ස් PLC (HNBA) හි පූර්ණ අනු­බ­ද්ධිත සමා­ග­මක් වන HNB ජෙන­රල් ඉන්ෂු­ව­රන්ස් ලිමි­ටඩ් (HNBGI ), මයික්‍රෝ කාර්ස් (පුද්) සමා­ගම සමඟ එක්ව මයික්‍රෝ කාර්ස් සමා­ගමේ MG වාහන ප්‍රව­ර්ධ­නය කිරීම සඳහා අව­බෝ­ධතා ගිවි­සු­ම­කට පැමිණ ඇති බව ප්‍රකා­ශ­යට පත්ක­රන ලදී. මෙම හවු­ල්කා­රි­ත්වයේ අර­මුණ වන්නේ සමා­ගම් දෙකේ ගුණා­ත්මක සහ ස්ථාව­ර­ත්වය මත පද­නම් කර­ගත් රක්ෂණ සේවා තුළින් තව­දු­ර­ටත් ආය­ත­නික සේවා­වන් වර්ධ­නය කර ගැනී­ම­ටයි. මෙම අව­බෝ­ධතා ගිවි­සු­මට HNBA සහ HNBGI හි කළ­ම­ණා­කාර අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී දීප්ති ලොකු­ආ­රච්චි සහ මයික්‍රෝ කාර්ස් (පුද්ග­ලික) සමා­ගමේ අධ්‍යක්ෂ රුවිදු ගුණ­රත්න යන මහ­ත්ව­රුන් විසින් අත්සන් තැබීය.

Comments