නයි­න්වෙල්ස් වෛද්‍ය රසා­ය­නා­ගා­ර­යට SLAB ප්‍රමි­ත­ක­රණ සහ­ති­කය හිමි­වෙයි | සිළුමිණ

නයි­න්වෙල්ස් වෛද්‍ය රසා­ය­නා­ගා­ර­යට SLAB ප්‍රමි­ත­ක­රණ සහ­ති­කය හිමි­වෙයි

නයි­න්වෙල්ස් රෝහල් වෛද්‍ය රසා­ය­නා­ගා­රය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමි­ත­ක­රණ මණ්ඩ­ලයේ ISO සහ­තික ලත් වෛද්‍ය රසා­ය­නා­ගා­ර­යක් ලෙස පිළි­ගැ­ණුනු අතර මෙම­ඟින් රෝගීන්ට තමන්ගේ වෛද්‍ය රසා­ය­නා­ගාර වාර්තා­වන් පිළි­බඳ ඉතා ඉහළ නිර­ව­ද්‍ය­භා­ව­යක් ලබා ගැනී­මට අව­කාශ හිමි­වනු ඇත. වෛද්‍ය/සාය­නික රසා­ය­නා­ගාර සඳහා ප්‍රමි­ත­ක­රණ යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ ISO 15189 – 2012 ප්‍රමි­තීන්ට අනුව වන අතර නයි­න්වෙල්ස් රෝහ­ලට මෙම ප්‍රමි­ත­ක­ර­ණය හිමිවී ඇත්තේ සාය­නික ව්‍යාධි­වේ­දය, සාය­නික ජෛව­ර­සා­යන සහ රසා­ය­නික ව්‍යාධි­වේ­දය සහ රක්ත­වේ­දය යන ක්‍ෂේත්‍ර­යන්ට අදාළ රසා­ය­නා­ගාර පරී­ක්‍ෂ­ණ­යන් සඳ­හාය.

ISO 15189 – 2012 අන්ත­ර්ජා­තික ප්‍රමිති තත්ත්ව­යන්ට අනු­කූ­ලව ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය රසා­ය­නා­ගාර සඳහා අනු­මැ­තිය ලබා දීමේ නෛතික බලය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමි­ත­ක­රණ මණ්ඩ­ලය සතු­ව­නවා.

Comments