ඩය­ලොග් 25 වැනි අක්ෂි සාය­නය සාර්ථ­කව පව­ත්වයි | සිළුමිණ

ඩය­ලොග් 25 වැනි අක්ෂි සාය­නය සාර්ථ­කව පව­ත්වයි

ඩය­ලොග් ආසි­ආටා සමා­ගම 25 වෙනි වරට සංවි­ධාන කළ අක්ෂි සාය­නය පසු­ගි­යදා පැවැ­ත්විණි. ඒ අනුව ඩය­ලොග් විසින් මේ දක්වා දිස්ත්‍රික්ක 10 ක් ආව­ර­ණය වන පරිදි ග්‍රාමීය ප්‍රදේ­ශ­වල අඩු ආදා­ය­ම්ලා­භීන් 11,034 ක් පරී­ක්ෂා­වට ලක් කර­මින් ඇස් කන්නාඩි 8,617 ක් බෙදා­දී­මට කට­යුතු කර ඇත. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවි­ධා­නයේ සහ අන්ධ­භා­වය වැළැ­ක්වීමේ ජාත්‍ය­න්තර ආය­ත­නයේ ගෝලීය මුල­පි­රී­මක් වන Vision 2020 වැඩ­ස­ට­හන සඳහා සහාය දෙන බවට ඩය­ලොග් ලබා­දුන් ප්‍රති­ඳා­වට සම­ගා­මීව මෙය ක්‍රියා­ත්මක වේ.

ඩය­ලොග් 2015 සිදු කළ මුල­පි­රීම සඳහා ලබා­දුන් කැප වීම තව­දු­ර­ටත් ඉදි­රි­යට ගෙන­ය­මින්, විශේ­ෂ­යෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේ­ශ­වල අඩු ආදා­ය­ම්ලාභී ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජා­වට අක්ෂි සේවා සැප­යීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකා රුපි­යල් මිලි­යන 14ක ආයෝ­ජ­න­යක් මේ දක්වා සිදු කර තිබේ. දිව­යින පුරා විසිරී සිටින ඩය­ලොග් හි ක්‍රියා­ශීලී ප්‍රාදේ­ශීය අලෙවි කණ්ඩා­ය­ම්වල සහා­යෙන් සමා­ගම විසින් අක්ෂි සායන සම්බ­න්ධී­ක­ර­ණය කර සංවි­ධාන කරන අතර, අන­තු­රුව සුදු­සු­ක­ම්ලත් අක්ෂි වෛද්‍ය­ව­රුන් විසින් සිදු කරනු ලබන පූර්ණ පරී­ක්ෂා­ව­ලින් පසුව නිකුත් කරන නිර්දේශ එකතු කර­ගනු ලැබේ.

එම නිර්දේශ පද­නම් කර­ග­නි­මින් Vision 2020 සහ­යෝ­ගීතා දෘෂ්ටි විශේ­ෂ­ඳ­යන් විසින් විශේෂ ඇස් කන්නාඩි සකස් කර දෙනු ලැබේ.

Comments