සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

ගෘහ භාණ්ඩ විකිණීම

කෑලි තුනේ කුෂන් සෝෆා සෙටි එක දොර 4 ලී ඇඳුම් අල්මාරිය,​ මැහෝගනී කුවීන් සයිස් ඇඳ,​ කැටයම් කරන ලද කෝපි මේසය සහ කොන්සෝල් මේසය - සිංගල් සීටර්ස්,​ කේන් කුෂන් සෙටි,​ නමන සනීප පුටුව. 0777940297
110842

අමතර ඉගැන්වීමට (ටියුෂන්)

AACCA AAT උපෙ/​ සාපෙ CIMA/​CMA සාපෙ ABE උපාධි පැවරුම් බොහෝ ශිෂ්‍යයන්ට ගිණුම්කරණය,​ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ආර්ථික විද්‍යාව,​ ගණිතය සඳහා සිසුන්ව A B හෝ C සාමාර්ථ ලබා ගැනීමට මග සැලසූ ප්‍රවීණ ආචාර්යවරයා ඇතුලු මඩුල්ලක් මගින්. එඩෙක්සෙල්,​ ක්‍රේම්බිජ් නොමිලේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ගෙදරට පැමිණීම හෝ රොටරි,​ පීටර්සන්,​ නෙෆල්,​ ආදර්ශ ගණිත පිළිතුරු පත්‍ර තැපෑලෙන් නියැදිය නොමිලේ 078-1819038,​ 077-3532614,​ 011-2846618 ක්‍රිස්තු ධර්මය,​ වාණිජ්‍ය,​ ඉංග්‍රීසි පංති නොමිලේ. රැකියා ලබා ගැනීමට. 072-0388319.
107806

Comments