ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ඔරුගොඩවත්ත ව. අඩි 3000 ගබඩා සංකීර්ණය,​ කාර්යාලය,​ තෙකලා විදුලිය,​ වාහන නැවතුම සමග 167/​14 අවිස්සාවේල්ල පාර. අමතන්න. 075-7492492.
110825

Comments