විදේශ ගුවන් යානා­ව­ලින් අය කරන ගාස්තු සිය­යට 57කින් ඉහළ නංවයි | සිළුමිණ

විදේශ ගුවන් යානා­ව­ලින් අය කරන ගාස්තු සිය­යට 57කින් ඉහළ නංවයි

වසර 38 කට පසුව විදේශ ගුවන් යානා­ව­ලින් අය කරන ගාස්තු සිය­යට 57කින් ඉහළ නංවා ඇතැයි ප්‍රවා­හන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමා­ත්‍යං­ශය පව­සයි.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සීමාවේ දෛනි­කව පියා­සර කරන ගුවන් යානා ගණන 125ක් පමණ වේ.

මීට පෙර එම ගුවන් යානා­ව­ලින් ගුවන් මාර්ගස්ථ සංත­රණ පහ­සු­කම් හා සේවා සැප­යීම් ගාස්තු අය කිරී­මෙන් දෙදෙ­නි­කව ලැබුණු මුදල රුපි­යල් මිලි­යන 3.9කි. වාර්ෂි­කව ගත්විට එම මුදල රුපි­යල් මිලි­යන 1412.6ක් විය. නව ගාස්තු සංශෝ­ධ­න­යත් සමඟ දෛනි­කව ලැබෙන මුදල රුපි­යල් මිලි­යන 6.1 දක්වාද වාර්ෂි­කව ලැබෙන මුදල රුපි­යල් මිලි­යන 2225.6 දක්වාද ඉහළ යයි. ප්‍රති­ශ­ත­යක් ලෙස ගත් විට එම වැඩි­වීම සිය­යට 57ක වැඩි වීමකි.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධි­කා­රිය විසින් මීට ඉහත එම ගුවන් මාර්ගස්ථ සංත­රණ පහ­සු­කම් සහ සේවා සැප­යීමේ ගාස්තු ප්‍රකා­ශ­යට පත් කෙරුණේ 1981 වර්ෂ­යේදී වේ. එයින් වසර 38කට පසුව එම ගාස්තු මෙවර සංශෝ­ධ­නය කිරීම විශේ­ෂ­ත්ව­යකි.

මෙම නව සංශෝ­ධ­න­යත් සමඟ මෙතෙක් ලබා ගත් ආදා­ය­මට වඩා වාර්ෂි­කව රුපි­යල් මිලි­යන 813ක අම­තර ආදා­ය­මක් ශ්‍රී ලංකා­වට හිමි වේ.

Comments