ජාතික ආර­ක්ෂක උපාය මාර්ග සංග්‍ර­හයේ පිට­ප­තක් ආර­ක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජ­ය­ව­ර්ධන මහතා වෙත | සිළුමිණ

ජාතික ආර­ක්ෂක උපාය මාර්ග සංග්‍ර­හයේ පිට­ප­තක් ආර­ක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජ­ය­ව­ර්ධන මහතා වෙත

පාත්ෆ­යි­න්ඩර් පද­නම විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙනු­වෙන් වසර 2020 සඳහා පද­නම් විය යුතු පැති අලළා සකස් කරන ලද ජාතික ආර­ක්ෂක උපාය මාර්ග සංග්‍ර­හයේ පිට­ප­තක් ආර­ක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජ­ය­ව­ර්ධන මහතා වෙත පසු­ගි­යදා පිරි­න­මනු ලැබී ය. ස්වෛරී­ත්වය තහ­වුරු කිරීම සහ ත්‍රස්ත­වාදී අර­මුණු පරා­ජය කර ජන­තාව සුර­ක්ෂිත කරන සැල­සුම සඳහා විකල්ප අද­හස් ඇතු­ළත් එම ග්‍රන්ථය පාත්ෆ­යි­න්ඩර් ආය­ත­නයේ සභා­පති බර්නාඩ් ගුණ­ති­ලක මහතා විසින් අමා­ත්‍ය­ව­රයා වෙත පිරි­න­මනු ලැබූ අව­ස්ථාව.

Comments