කව් ලැකියෙන් නව වදන් | සිළුමිණ

කව් ලැකියෙන් නව වදන්

බස, රැස හා දෙස යන හෙළ තෙරුවන නංවන්නට කැපවුණු කුමරතුඟුවෝ සිංහලයේ වාංමාලාව පුළුල් කිරීම පිණිස යොදා ගත්තේ කව් ලැකිය යි. නිදහස දිනා ගැනීමෙන් පසුව සිංහලය රාජ්‍ය භාෂාවත් අධ්‍යාපන මාධ්‍යයත් වීම නිසා නව වදන් අවශ්‍ය විය. නව වදන් නිර්මාණයෙහි ලා කව් ලැකිය ගුරු තන්හි තබා ගැනීම කුමරතුඟුවන්ගේ පිළිවෙත විය.

එතුමා අලුතින් සැදූ පද සමහරකුත් ඒවාට අනුරූපව ලෙව් ලැකියෙහි එන පදත් පහත දැක්වේ:

කුමරතුඟු වදන ලෙව් ලැකිය

අණුදක්නය මයික්‍රස්කෝපය

ඇබෑසි අභ්‍යාස

කමිටුව කාරක සභාව

ගිලන් හල ආරෝග්‍ය ශාලාව

දුරදක්නය ටෙලස්කෝපය

දුරබණුව දූරකථනය

පාපැදිය බයිසිකලය

පිරික්සුම පරීක්ෂණය

පුර හල නගර ශාලාව

මහැදුරු මහාචාර්ය

මීයැසිය සංගීතය

විදුහල විද්‍යාලය

වෙළුම කලාපය

හෙදිය සාත්තු සේවිකා

Comments