රුපි­යල් දසදහසකට යාපනයෙන් චෙන්නායි | සිළුමිණ

රුපි­යල් දසදහසකට යාපනයෙන් චෙන්නායි

චෙන්නායි සහ යාප­නය අතර මඟී ගුවන් සේවා හෙට සිට (11) ආරම්භ කරන බව එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සමා­ගම පව­සයි. සති­ය­කට තෙදි­නක් මේ ගුවන් ගමන් සිදු කරනු ලබන බවත් ඒ අනුව සඳුදා, බදාදා හා සෙන­සු­රාදා දින­යන්හි චෙන්නායි ගුවන් තොටු­පො­ළෙන් පෙර­වරු 10.35ට යාප­නය බලා ගුවන් ගමන් සිදු කෙරෙන අතර එය යාප­නය ගුවන් තොටු­පො­ළට දහ­වල් 12.00ට ළඟා වේ.

යාප­නය ගුවන් තොටු­පො­ළින් දහ­වල් 12.45ට පිට­ත්වන එය පස්වරු 2.10ට ට චෙන්නායි ගුවන් තොටු­පො­ළට ළඟා වේ.

යාප­නය හා චෙන්නායි අතර ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර­යක් ඉන්දි­යානු රුපි­යල් 3990.00කට (බදු රහි­තව) - (ශ්‍රී ලංකා රුපි­යල් 10000.00) කට ලබා ගත හැකි බවද එයාර් ඉන්දියා සමා­ගම පව­සයි. මේ ගුවන් සේවාව පවත්වා ගෙන යනු ලබන්නේ එයාර් ඉන්දියා සමා­ග­මට අනු­බ­ද්ධිත එලා­යන්ස් එයාර් ගුවන් සමා­ගම විසිනි.

Comments